Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-14 15:39:52

Valstybės investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą nedavė laukiamų rezultatų


2017 m. birželio 14 d. pranešimas žiniasklaidai

Ekonomikos komiteto sprendimas: valstybės investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą nedavė laukiamų rezultatų

Seimo Ekonomikos komitetas birželio 14 dienos posėdyje priėmė sprendimą dėl problemų, susijusių su verslo ir mokslo slėnių veikla.
Sprendimas priimtas išklausius 2017 m. gegužės 31 d. bendrame Ekonomikos ir Švietimo ir mokslo komitetų posėdyje pateiktą informaciją apie Valstybės kontrolės 2017 m. balandžio 10 dienos valstybinio audito ataskaitą Nr. VA-P-50-1-7 „Valstybės investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą siekiant inovacijų augimo".
Ekonomikos komitetas pritardamas valstybės siekiui tapti palankia inovacijoms kurti šalimi, suprasdamas, kad nepritraukus verslo ir privačių investicijų ir neišnaudojant pajamas kuriančių slėnių teikiamų galimybių, atnaujintos infrastruktūros - sukurtų slėnių - išlaikymas guls ant mokesčių mokėtojų pečių, atsižvelgdamas į Valstybinio audito ataskaitoje pateiktas išvadas ir rekomendacijas, konstatavo, kad
- Lietuva 2007-2016 metų laikotarpiu į inovacijų sistemą bei verslo ir mokslo bendradarbiavimo skatinimą investavo daugiausia Europos Sąjungoje (628 mln. eurų), tačiau rezultatai yra nuviliantys - 2016 metais Europos inovacijų švieslentėje mūsų šalis užėmė tik 24 vietą tarp 28 šalių;
- dėl netinkamo slėnių valdymo nėra užtikrintas mokslo institucijų ir verslo bendradarbiavimas;
- 2013 metais, panaikinus slėnių priežiūros tarybą, nebevykdoma slėnių stebėsena;
- neįgyvendintas Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) kartu su tarptautiniu ekspertu( konsorciumu parengtas ir 149,4 tukst. eurų kainavęs slėnių valdymo ir koordinavimo modelis;
- slėniuose veikiantys Atviros prieigos centrai nepritraukė planuoto verslo dalyvavimo;
- 2016 metais patvirtinus naują Atviros prieigos mokslinių tyrimų, eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros infrastruktūros išteklių valdymo ir teikimo reglamentą nebereikalaujama, kad Atviros prieigos centrai rengtų ataskaitas ir teiktų duomenis apie veiklos rodiklių įgyvendinimą;
- nėra nustatytų reikalavimų verslo įmonėms, kurioms slėnių teritorijoje galėtų būti nuomojamos patalpos, todėl nėra žinoma, kuri jų dalis vykdo inovatyvią veiklą;
- verslo įmonės nesinaudoja 1,2 mln. eurų kainavusia priemone „E-mokslo vartai", skirta verslo ir mokslo bendradarbiavimui, nes ji neatitinka įmonių poreikių.
Ekonomikos komitetas tikėdamas, kad įgyvendinus Valstybinio audito ataskaitoje pateiktas rekomendacijas bus numatytos inovacijų plėtros ir mokslo pažangos kryptingo koordinavimo, inovacijų kūrimo ir diegimo viešajame ir verslo sektoriuose priemonės, padėsiančios įgyvendinti Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų sistemos pertvarką, bendru sutarimu priėmė sprendimą siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:
1.    Paspartinti teisės aktų, numatytų Valstybinio audito ataskaitoje „Valstybės investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą siekiant inovacijų augimo" Nr. VA-P-50-1-7 pateiktose rekomendacijose parengimą ir užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą;
2.    Užtikrinti, kad iki 2017 m. rugsėjo 31 d. Ūkio bei Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintų reikalavimus inovacijas kuriančioms verslo įmonėms, kurios galėtų nuomotis patalpas ar kurtis slėnių teritorijose;
3.    Įpareigoti Švietimo ir mokslo ministeriją pavesti agentūrai MOSTA iki 2017 m. rugsėjo 1 d. parengti 2015-2016 metų slėnių veiklos stebėsenos ataskaitą;
4.    Įpareigoti Švietimo ir mokslo ministeriją iki 2017 m. liepos 1 d. parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 321 patvirtintos Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos papildymo projektą, kuriuo būtų įtvirtinti slėnių valdytojų skyrimo ir valdymo principai, įteisinantys koncepcijoje numatytą verslo įmonių ir mokslo tyrimo institucijų lygiateisiškumą, aiškią valdytojų atsakomybę, atskaitingumą, stebėseną, slėnių priežiūros institucijas, ir pateikti jį tvirtinti Vyriausybei;
5.    Įgyvendinti naujai patvirtintus slėnių valdysenos principus nuo 2018 m. sausio 1 d.;
6.    Įgalioti Švietimo ir mokslo ministeriją 2018 m. pirmame ketvirtyje atlikti slėnių plėtros programų rezultatų įvertinimą bei planuotų rodiklių pasiekimą ir atsiskaityti už juos pateikiant ataskaitą Seimo Ekonomikos ir Švietimo ir mokslo komitetams;
7.    Įpareigoti Švietimo ir mokslo ministeriją pavesti agentūrai MOSTA valstybės valdomų įmonių ataskaitų pavyzdžiu kasmet rengti visų slėnių ir atviros prieigos centrų veiklos ir finansines ataskaitas, viešai skelbti jų pagrindinių veiklos rodiklių vykdymo rezultatus, kasmetines išlaidas mokslo tyrimams ir mokslinei infrastruktūrai kurti ir palaikyti bei, remiantis suformuluotais šių institucijų pasiekimų rodikliais, pateikti slėnių, atviros prieigos centrų ir kitų mokslo tyrimų institucijų veiklos vertinimus;
8.    Įgalioti Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijas iki 2017 m. rugsėjo 1 d. patvirtinti slėnių ir atviros prieigos centrų pagrindinius veiklos rodiklius, kurie atspindėtų inovacijų kūrimo, žinioms imlaus verslo įsitraukimo, jo dalyvavimo slėnių valdyme, mokslo tyrimų finansavime ir investicijų į slėnių  plėtrą rodiklius;
9.    Kasmet vertinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) infrastruktūros veikiančios atviros prieigos principu naudojimosi apimtis (santykį) tarp vidaus ir išorės vartotojų, tuo pačiu padedant pagrindą atvirai inovacijų sistemai ir efektyvesniam viešųjų išteklių naudojimo skatinimui;
10.    Įpareigoti Ūkio bei Švietimo ir mokslo ministerijas iki 2017 gruodžio 1 d. parengti Vyriausybės nutarimo projektą, kuriame būtų pateiktas slėniuose įgyvendinamų Nacionalinių kompleksinių programų sąrašas ir patvirtinti jį Vyriausybėje;
11.    Pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai iki 2017 m. rugsėjo 1 d. įvertinti „E-mokslo vartų" sistemos projekto, kurio sukūrimas mokesčių mokėtojams kainavo daugiau nei 1,2 mln. eurų, o kasmet papildomai jos išlaikymas atsieis dar po 40 tūkst. eurų, pagrįstumą ir efektyvumą;
12.    Pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai iki 2017 m. rugsėjo 1 d. išnagrinėti, kodėl valstybinės Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) kartu su tarptautiniu ekspertu( konsorciumu parengtas ir 149,4 tukst. eurų kainavęs slėnių valdymo ir koordinavimo modelis taip ir nebuvo įgyvendintas.
Komitetas, vadovaudamasis Seimo statuto 55 straipsnio 7 dalimi, paprašė Vyriausybės per 15 dienų pateikti Seimo Ekonomikos komitetui veiksmų planą, kuriame būtų numatytos priemonės Valstybės kontrolės rekomendacijoms ir komiteto siūlymams įgyvendinti, taip pat pateikti šiuo metu galiojančius slėnių ir atviros prieigos centrų valdymo principus, struktūrą.

Parengė
Ekonomikos komiteto biuro patarėja
Irina Jurkšuvienė, tel. (8 5) 239 6708, el. p. Irina Jurkšuvienė@lrs.lt