Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-06-19 11:26:15

MOKSLO TIRIAMOJI VEIKLA AUKŠTOJO MOKSLO IR VALDŽIOS SEKTORIUOSE

2017 m. birželio 19 d., Vilnius

 

 

2016 M. IŠLAIDOS MOKSLINIAMS TYRIMAMS IR EKSPERIMENTINEI PLĖTRAI SUMAŽĖJO 100,3 MLN. EUR.

 

2016 m. išlaidos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbams aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose sudarė 182,6 mln. EUR - tai 100,3 mln. EUR (35,5 proc.) mažiau nei 2015 m., praneša Lietuvos statistikos departamentas. MTEP išlaidų sumažėjimą nulėmė pasibaigę ES struktūrinės paramos (2007-2013 m.) ir ES 7-osios bendrosios programos projektai - 2016 m. MTEP veiklos finansavimas iš užsienio aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose sumažėjo 77,8 proc. Remiantis išankstiniu bendrojo vidaus produkto (BVP) įverčiu, 2016 m. MTEP išlaidos aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose sudarė 0,47 proc. BVP (2015 m. - 0,76 proc.).

Kaip ir praėjusiais metais, didžioji MTEP išlaidų dalis (69,9 proc. arba 127,6 mln. EUR) teko aukštojo mokslo sektoriui. Pagal tikslinę paskirtį didžiausią - 64,6 proc. (118 mln. EUR) - MTEP išlaidų dalį sudarė lėšos, skirtos darbo užmokesčiui. Kitoms MTEP reikmėms buvo skirta 27,2 proc. (49,6 mln. EUR), ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti - 8,2 proc. (14,9 mln. EUR) MTEP išlaidų.

 

1 lentelė. MTEP išlaidos aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose 2012-2016 m.

Mln. eurų

                 2012        2013        2014        2015        2016

Iš viso aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose        218,0       247,8       260,5       282,9                 182,6

Aukštojo mokslo sektorius       159,6       181,9       196,4       216,4       127,6

Valdžios sektorius   58,4          65,9          64,1          66,5          55,0

MTEP išlaidos, palyginti su BVP, %        0,65          0,71          0,71          0,76          0,47*

MTEP išlaidos pagal tyrimų rūšį:                                                                                 

Fundamentiniai tyrimai             92,3          99,2          98,2          108,5       79,8

Taikomieji moksliniai tyrimai  96,6          107,9       120,9       132,7       80,2

Eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra              29,1          40,7          41,4          41,7                 22,6

* - išankstiniai duomenys.

 

Pagal MTEP veiklos sritis aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose didžiausią išlaidų dalį sudarė išlaidos taikomiesiems ir fundamentiniams tyrimams - atitinkamai 43,9 ir 43,7 proc., išlaidos eksperimentinei plėtrai siekė 12,4 proc. visų MTEP išlaidų. Pagal mokslo sritis daugiausia (po 40 mln. EUR, arba po 22 proc. visų MTEP išlaidų) skirta technologijų ir biomedicinos mokslams, fiziniams mokslams - 34,4 mln. EUR, arba 18,9 proc., o mažiausiai MTEP išlaidų skirta žemės ūkio mokslams - 14,5 mln. EUR, arba 7,9 proc.

 

2 lentelė. MTEP išlaidos pagal mokslo sritis aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose 2012-2016 m.

Mln. eurų

                 2012        2013        2014        2015        2016

Iš viso aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose        218,0       247,8       260,5       282,9                 182,6

Humanitariniai mokslai            26,0          29,5          27,8          25,5          21,3

Socialiniai mokslai  38,9          38,8          40,2          36,1          31,8

Technologijos mokslai              43,4          50,3          50,4          59,0          40,4

Fiziniai mokslai       43,3          50,3          54,7          56,9          34,4

Žemės ūkio mokslai 18,4          15,6          18,6          19,7          14,5

Biomedicinos mokslai              48,0          63,3          68,7          85,8          40,1

 

Didžiausią - 67,5 proc. (123,1 mln. EUR) - išlaidų dalį pagal finansavimo šaltinius sudarė valdžios (valstybės biudžeto) lėšos, verslo įmonių lėšos - 14,8 proc. (27 mln. EUR), užsienio lėšos sudarė 13,1 proc. (23,9 mln. EUR) išlaidų, iš kurių didžioji dalis buvo Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama, perskirstyta per biudžetą (46,7 proc.).

 

3 lentelė. MTEP išlaidos pagal finansavimo šaltinius aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose 2012-2016 m.

Mln. eurų

                 2012        2013        2014        2015        2016

Iš viso aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose        218,0       247,8       260,5       282,9                 182,6

Verslo įmonių lėšos 29,5          38,2          35,2          33,9          27,0

Valdžios lėšos          115,1       112,5       122,6       135,3       123,1

Aukštojo mokslo institucijų lėšos             1,5            0,3            0,5            5,6            7,9

Ne pelno institucijų lėšos         0,4            0,5            0,4            0,8            0,6

Užsienio lėšos          71,5          96,3          101,8       107,3       23,9

 

2016 m. aukštojo mokslo ir valdžios sektorių institucijose MTEP veiklą (pagrindinėje ir nepagrindinėje darbovietėje) vykdė 17,8 tūkst. darbuotojų, iš jų - 7,7 tūkst. tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį. Vyrų tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį, buvo 3 808 (49,4 proc.), moterų - 3 907 (50,6 proc.). Daugiausia tyrėjų buvo 35-44 metų amžiaus - 4 161 (28,5 proc.), 25-34 metų amžiaus - 3 878 (26,6 proc.), 45-54 metų amžiaus - 2 933 (20,1 proc.).

 

4 lentelė. MTEP darbuotojai aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose 2012-2016 m.

                 2012        2013        2014        2015        2016

Iš viso MTEP darbuotojų         19 240     19 296     18 828     17 691     17 778

Aukštojo mokslo sektorius       16 584     16 527     15 975     14 860     14 438

Valdžios sektorius   2 656       2 769       2 853       2 831       3 340

Tyrėjų      15 639     15 632     15 293     14 486     14 578

Aukštojo mokslo sektorius       13 939     13 936     13 532     12 600     12 267

Valdžios sektorius   1 700       1 696       1 761       1 886       2 311

Kitų MTEP darbuotojų             3 601       3 664       3 535       3 205       3 200

Aukštojo mokslo sektorius       2 645       2 591       2 443       2 260       2 171

Valdžios sektorius   956           1 073       1 092       945           1 029

 

 

2016 m. sąlyginis darbuotojų, dalyvaujančių MTEP veikloje aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose, skaičius buvo 8,1 tūkst. ir, palyginti su 2015 m., padidėjo 3 proc. Sąlyginis tyrėjų, dalyvaujančių MTEP veikloje, skaičius, palyginti su 2015 m., padidėjo 3 proc. (nuo 6 279 iki 6 470 tyrėjų).

Iš visų tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį, 7,5 proc. buvo vyresni nei 65 metų amžiaus (2015 m. 7,5 proc.). 2016 m. technologijos, fizinių ir kitų biomedicinos (gamtos) mokslų srityse buvo daugiau tyrėjų vyrų, turinčių mokslo laipsnį (atitinkamai 69,4, 65,8 ir 44,3 proc.). Daugiausia tyrėjų moterų, turinčių mokslo laipsnį, buvo socialinių mokslų ir humanitarinių mokslų srityse (atitinkamai 61,7 ir 61,1 proc.) bei medicinos ir žemės ūkio moksluose (atitinkamai 56,1 ir 55,9 proc.).

 

                 Duomeᆲnis apie mokslo darbuotojus, MTEP išlaidas bei finansavimo šaltinius kartą per metus teikia aukštosios mokyklos, mokslinių tyrimų institutai ir kitos valdžios sektoriaus institucijos bei organizacijos, atliekančios mokslinius tyrimus ir vykdančios eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą. MTEP statistika grindžiama Frascati vadovu (EBPO, 2002).

Sąvokos

Aukštojo mokslo sektorius - visos aukštosios mokyklos, neatsižvelgiant į jų finansavimą ar priklausomybę, mokslinių tyrimų įstaigos, eksperimentinės stotys ir klinikos, tiesiogiai valdomos ar administruojamos aukštojo mokslo įstaigų ar su jomis susietos.

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra (MTEP) - sistemingai atliekamas kūrybinis pažinimo darbas, įskaitant žmogaus, kultūros ir visuomenės pažinimą, ir šio pažinimo panaudojimas praktinėms reikmėms. MTEP apima tris veiklos sritis: fundamenᆲtinius mokslinius tyrimus, taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą.

Sąlyginis MTEP darbuotojų skaičius (sąlyginis visą darbo dieną dirbančių MTEP darbuotojų skaičius) gaunamas perskaičiavus asmenis, dirbančius MTEP darbą ne visą darbo dieną, į asmenų, dirbančių MTEP darbą visą darbo dieną, skaičių. Matavimo vienetas - asmenys per metus. Asmuo laikomas užimtu MTEP veikla visą darbo dieną, kai jai skiriama daugiau kaip 90 proc. viso darbo laiko. Užimtas MTEP veikla ne visą darbo dieną, jei jai skiriama mažiau kaip 90, bet ne mažiau kaip 10 proc. darbo laiko.

Tyrėjas - aukštąjį išsilavinimą turintis asmuo, plėtojantis pažinimą, konceptualizuojantis ar kuriantis naujus produktus, procesus, metodus ir sistemas arba vadovaujantis mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams.

Valdžios sektorius - sektorius, apimantis iš privalomųjų mokėjimų finansuojamus institucinius vienetus, kurių pagrindinė veikla - ne rinkos paslaugų teikimas ir (ar) nacionalinių pajamų ir turto perskirstymas.

 

 

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje ir leidinyje „Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra Lietuvoje 2016" (2017 m. spalio 27 d.).

 

 

Kontaktinė informacija:

 

Loreta Žebuolienė

Žinių ekonomikos ir specialiųjų tyrimų statistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 5)  236 4673

El. p. loreta.zebuoliene@stat.gov.lt

https://osp.stat.gov.lt

 

ᄅ Lietuvos statistikos departamentas

Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

 

Žymos: MTEP, MTEP išlaidos.