Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2017-10-31 09:58:25

Аб адкрыцці мемарыяльнай дошкі народнаму паэту Беларусі Якубу Коласу

Аб адкрыцці мемарыяльнай дошкі

народнаму паэту Беларусі Якубу Коласу

 

9 лістапада 2017 г. у 11.30 у г.Вільнюсе па адрасе – вул.Траку,1 (з боку вул. Піліма) адбудзецца адкрыццё мемарыяльнай дошкі народнаму паэту Беларусі Якубу Коласу. Мерапрыемства прымеркавана да 135-годдзя з дня нараджэння беларускага паэта.

Дошка будзе ўсталявана на будынку факультэта крэатыўнай індустрыі Вільнюскага тэхнічнага ўніверсітэта імя Гедыміна. Менавіта ў гэтым месцы ў 1907 годзе знаходзілася рэдакцыя першай беларускай газеты “Наша ніва”, дзе ў якасці загадчыка літаратурным аддзелам працаваў Я.Колас.

 

Даведка: Якуб Колас (сапраўднае імя Канстанцін Міцкевіч) – адзін з класікаў і заснавальнікаў сучаснай беларускай літаратуры, народны паэт Беларусі, акадэмік, віцэ-прэзідэнт Акадэміі навук Беларускай ССР, заслужаны дзеяч навукі Беларускай ССР.

Нарадзіўся 3 лістапада 1882 г. у вёсцы Акінчыцы (цяпер тэрыторыя г.Стоўбцы, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь). Скончыў народную школу, затым Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю. Працаваў настаўнікам на Піншчыне.

Пачынаючы з 1906 года, жыццё і творчасць Я.Коласа звязаны з сёняшняй сталіцай Літвы. У г.Вільнюсе ён надрукаваў свой першы верш “Наш родны край” і выпусціў першы зборнік вершаў “Песні-жальбы”. Дзве часткі знакамітай паэмы Я.Коласа “Новая зямля” – “Дзядзька ў Вільні” і “На Замкавай гары” – цалкам прысвечаны Вільні.

Маюцца дакументы, якія сведчаць пра творчыя кантакты Я.Коласа з такімі пісьменнікамі Літвы, як А.Жукаўскас, В.Пранцкус-Жылёніс, Ф.Вайшнорыс, Л.Гіра, В.Мікалайціс-Пуцінас, А.Венцлава і інш.

У прыгарадзе Вільні, Павільнюсе, жыла яго будучая жонка М.Д.Каменская.

У сваёй творчай дзейнасці выступаў як паэт, празаік, драматург, дзіцячы пісьменнік і педагог, публіцыст, крытык, перакладчык.

Пераклаў на беларускую мову паэму “Палтава” А.С.Пушкіна, асобныя творы Т.Шаўчэнкі, П.Тычыны, А.Міцкевіча, Рабіндраната Тагора.

Памёр 13 жніўня 1956 г.

У г.Мінску дзейнічае Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа. За творы прозы, працы ў галіне літаратуразнаўства і крытыкі ў Рэспубліцы Беларусь прысуджаецца Дзяржаўная прэмія імя Якуба Коласа.


 

Об открытии мемориальной доски

народному поэту Беларуси Якубу Колосу

 

9 ноября 2017 г. в 11.30 в г.Вильнюсе по адресу – ул.Траку, 1 (со стороны ул.Пилимо) состоится открытие мемориальной доски народному поэту Беларуси Якубу Коласу. Мероприятие приурочено к 135-летию со дня рождения белорусского поэта.

Доска будет установлена на здании факультета креативной индустрии Вильнюсского технического университета имени Гедымина. Именно в этом месте в 1907 году находилась редакция первой белорусской газеты “Наша нива”, где в качестве заведующего литературным отделом работал Я.Колас.

 

Справочно: Якуб Колас (настоящее имя Константин Мицкевич) – один из классиков и основоположников современной белорусской литературы, народный поэт Беларуси, академик, вице-президент Академии наук Белорусской ССР, заслуженный деятель науки Белорусской ССР.

Родился 3 ноября 1882 г. в деревне Акинчицы (ныне – г. Столбцы, Минская область, Республика Беларусь). Окончил народную школу, затем Несвижскую учительскую семинарию. Работал учителем в Пинском районе.

Начиная с 1906 года, жизнь и творчество Я.Коласа связаны с сегодняшней столицей Литвы. В г.Вильнюсе он напечатал свое первое стихотворение “Наш родной край” и выпустил первый сборник стихов “Песни-жалобы”. Две части знаменитой поэмы Я.Коласа “Новая земля” – “Дядька в Вильнюсе” и “На Замковой горе” – целиком посвящены Вильнюсу.

Имеются документы, свидетельствующие о творческих контактах  Я.Коласа с такими писателями Литвы, как А.Жукаускас, В.Пранцкус-Жилёнис, Ф.Вайшнорис, Л.Гира, В.Миколайтис-Путинас, А.Венцлава и др. В пригороде Вильнюса, Павильнюсе, жила его будущая жена М.Д.Каменская.

В своей творческой деятельности выступал как поэт, прозаик, драматург, детский писатель и педагог, публицист, критик, переводчик.

Перевел на белорусский язык поэму “Полтава” А.С.Пушкина, отдельные произведения Т.Шевченко, П.Тычины, А.Мицкевича, Рабиндраната Тагора.

Умер 13 августа 1956 г.

В г.Минске действует Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа. За произведения прозы, работы в области литературоведения и критики в Республике Беларусь присуждается Государственная премия имени Якуба Коласа.


 

BALTARUSIJOS LIAUDIES POETO JAKUBO KOLASO MEMORIALINĖS LENTOS ATIDARYMAS

 

                 2017 metais lapkričio 11 dieną, 11 val. 30 min., Vilniuje, adresu – Trakų gatvė 1 (šone Pylimo gatvės), įvyks Baltarusijos liaudies poeto Jakubo Kolaso memorialinės lentos atidarymas. Renginys skirtas 135-osioms gimimo metinėms paminėti.

Lenta bus pakabinta ant Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto kūrybinių industrijų fakulteto pastato sienos. Būtent šiame pastate 1907 metais buvo pirmojo baltarusiško laikraščio „Naša niva“ leidykla, kurioje literatūrinio skyriaus vedėjo pareigose dirbo J.Kolasas.

 

Informacija: Jakubas Kolasas (tikroji pavardė Kanstancin Mickevič) – vienas iš klasikų ir šiuolaikinės baltarusių literatūros pradininkų, Baltarusijos liaudies poetas, akademikas, Baltarusijos mokslų akademijos viceprezidentas, nusipelnęs mokslo veikėjas.

                 Gimė 1882 metais lapkričio 3 dieną Akinčycų kaime (šiuo metu Baltarusijos Respublikos Minsko srities Stolbcy miesto teritorija). Baigė liaudies mokyklą, paskui Nesvyžiaus mokytojų seminariją. Dirbo mokytoju Pinsko srityje.

                 Pradedant nuo 1906 metų, Jakubo Kolaso gyvenimas ir kūryba susiję su dabartine Lietuvos sostine. Vilniuje jis atspausdino savo pirmąjį eilėraštį „Mūsų gimtasis kraštas“ ir išleido pirmąjį eilėraščių rinkinį „Liūdėsio dainos“. Dvi dalys garsios J.Kolaso poemos „Naujoji žemė“ – „Dėdė Vilniuje“ ir „Ant Pilies kalno“ - skirtos Vilniui.

                 Yra dokumentai, kurie liudija apie J.Kolaso kūrybinius kontaktus su Lietuvos rašytojais, tokiais kaip A.Žukauskas, V.Pranckus-Žilionis, F.Vaišnoras, L.Gira, V.Mykolaitis-Putinas, A.Venclova ir kt.

                 Vilniaus priemiestyje, Pavilniuje, gyveno jo būsima žmona M.D.Kamenskaja.

                 Savo kūrybinėje veikloje jis pasireiškė kaip poetas, prozaikas, dramaturgas, vaikų rašytojas ir pedagogas, publicistas, kritikas, vertėjas.

                 Išvertė į baltarusių kalbą A.S.Puškino poemą „Poltavą“, kai kuriuos   T. Ševčenkos, P.Tyčinos, A.Mickevičiaus, Rabindranato Tagorės kūrinius.

                 Mirė 1956 metais rugpjūčio 13 dieną.

                 Minske veikia Valstybinis literatūrinis-memorialinis Jakubo Kolaso muziejus. Baltarusijos Respublikoje už kūrinius prozoje, darbus literatūrologijos ir kritikos srytyse apdovanoja Jakubo Kolaso Valstybine premija.

 

 

 

 

 

 

Opening of a plaque commemorating the national poet of Belarus

Yakub Kolas

 

A memorial plaque commemorating the national poet of Belarus
Yakub Kolas will be officially inaugurated in Vilnius, Traku str. (Pilimo str. side) on November 9, 2017 at 11.30. The event is timed to the 135th anniversary of the birth of the Belarusian poet.

The plaque will be installed on the building of the Faculty of Creative Industry of the Vilnius Gediminas Technical University. This place in 1907 was the editorial office of the first Belarusian newspaper “Nasha Niva”, where Yakub Kolas worked as the head of the literary department.

 

For reference: Yakub Kolas (real name Konstantin Mitskevich) is one of the classics and founders of modern Belarusian literature, the national poet of Belarus, academician, Vice-president of the Academy of Sciences of the BSSR, Honored Worker of Science of the BSSR.

Yakub Kolas was born in November 3, 1882 in the village of Akinchitsy (now Stolbtsy, Minsk region, Republic of Belarus). He graduated from a folk school, then Nesvizh teacher's seminary and worked as a teacher in the Pinsk district.

Since 1906, the life and work of the national poet is closely related to the capital of Lithuania of today. He published his first poem "Our Native Land" and published the first collection of poems "Songs-Complaints" in Vilnius. Two parts of his famous poem "New Earth" "Uncle in Vilnius" and "On the Castle Hill" (Gediminas’ Tower) are entirely devoted to Vilnius.

There are documents that testify to the creative contacts of Yakub Kolas with such writers of Lithuania as A.Žukauskas, V.Pranckus-Žilionis, F.Vaišnoras, L.Gira, V.Mykolaitis-Putinas, A.Venclova etc. The future of the poet Ms.Kamenskaya lived in the suburb of Vilnius, Pavilnius.

In his creative activities Yakub Kolas acted as a poet, prose writer, playwright, children's writer and teacher, publicist, critic, translator.
He translated into Belarusian the poem "Poltava" by Alexander Pushkin, some works by T.Shevchenko, P.Tychyna, A.Mickiewicz, Rabindranath Tagore. Yakub Kolas died on August 13, 1956.

The State Literary and Memorial Museum of Yakub Kolas functions in Minsk. The “State Prize of Yakub Kolas” is awarded in the Republic of Belarus for the works of prose, work in the field of literary criticism.

 

Аб адкрыцці мемарыяльнай дошкі

народнаму паэту Беларусі Якубу Коласу

 

9 лістапада 2017 г. у 11.30 у г.Вільнюсе па адрасе – вул.Траку,1 (з боку вул. Піліма) адбудзецца адкрыццё мемарыяльнай дошкі народнаму паэту Беларусі Якубу Коласу. Мерапрыемства прымеркавана да 135-годдзя з дня нараджэння беларускага паэта.

Дошка будзе ўсталявана на будынку факультэта крэатыўнай індустрыі Вільнюскага тэхнічнага ўніверсітэта імя Гедыміна. Менавіта ў гэтым месцы ў 1907 годзе знаходзілася рэдакцыя першай беларускай газеты “Наша ніва”, дзе ў якасці загадчыка літаратурным аддзелам працаваў Я.Колас.

 

Даведка: Якуб Колас (сапраўднае імя Канстанцін Міцкевіч) – адзін з класікаў і заснавальнікаў сучаснай беларускай літаратуры, народны паэт Беларусі, акадэмік, віцэ-прэзідэнт Акадэміі навук Беларускай ССР, заслужаны дзеяч навукі Беларускай ССР.

Нарадзіўся 3 лістапада 1882 г. у вёсцы Акінчыцы (цяпер тэрыторыя г.Стоўбцы, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь). Скончыў народную школу, затым Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю. Працаваў настаўнікам на Піншчыне.

Пачынаючы з 1906 года, жыццё і творчасць Я.Коласа звязаны з сёняшняй сталіцай Літвы. У г.Вільнюсе ён надрукаваў свой першы верш “Наш родны край” і выпусціў першы зборнік вершаў “Песні-жальбы”. Дзве часткі знакамітай паэмы Я.Коласа “Новая зямля” – “Дзядзька ў Вільні” і “На Замкавай гары” – цалкам прысвечаны Вільні.

Маюцца дакументы, якія сведчаць пра творчыя кантакты Я.Коласа з такімі пісьменнікамі Літвы, як А.Жукаўскас, В.Пранцкус-Жылёніс, Ф.Вайшнорыс, Л.Гіра, В.Мікалайціс-Пуцінас, А.Венцлава і інш.

У прыгарадзе Вільні, Павільнюсе, жыла яго будучая жонка М.Д.Каменская.

У сваёй творчай дзейнасці выступаў як паэт, празаік, драматург, дзіцячы пісьменнік і педагог, публіцыст, крытык, перакладчык.

Пераклаў на беларускую мову паэму “Палтава” А.С.Пушкіна, асобныя творы Т.Шаўчэнкі, П.Тычыны, А.Міцкевіча, Рабіндраната Тагора.

Памёр 13 жніўня 1956 г.

У г.Мінску дзейнічае Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа. За творы прозы, працы ў галіне літаратуразнаўства і крытыкі ў Рэспубліцы Беларусь прысуджаецца Дзяржаўная прэмія імя Якуба Коласа.


 

Об открытии мемориальной доски

народному поэту Беларуси Якубу Колосу

 

9 ноября 2017 г. в 11.30 в г.Вильнюсе по адресу – ул.Траку, 1 (со стороны ул.Пилимо) состоится открытие мемориальной доски народному поэту Беларуси Якубу Коласу. Мероприятие приурочено к 135-летию со дня рождения белорусского поэта.

Доска будет установлена на здании факультета креативной индустрии Вильнюсского технического университета имени Гедымина. Именно в этом месте в 1907 году находилась редакция первой белорусской газеты “Наша нива”, где в качестве заведующего литературным отделом работал Я.Колас.

 

Справочно: Якуб Колас (настоящее имя Константин Мицкевич) – один из классиков и основоположников современной белорусской литературы, народный поэт Беларуси, академик, вице-президент Академии наук Белорусской ССР, заслуженный деятель науки Белорусской ССР.

Родился 3 ноября 1882 г. в деревне Акинчицы (ныне – г. Столбцы, Минская область, Республика Беларусь). Окончил народную школу, затем Несвижскую учительскую семинарию. Работал учителем в Пинском районе.

Начиная с 1906 года, жизнь и творчество Я.Коласа связаны с сегодняшней столицей Литвы. В г.Вильнюсе он напечатал свое первое стихотворение “Наш родной край” и выпустил первый сборник стихов “Песни-жалобы”. Две части знаменитой поэмы Я.Коласа “Новая земля” – “Дядька в Вильнюсе” и “На Замковой горе” – целиком посвящены Вильнюсу.

Имеются документы, свидетельствующие о творческих контактах  Я.Коласа с такими писателями Литвы, как А.Жукаускас, В.Пранцкус-Жилёнис, Ф.Вайшнорис, Л.Гира, В.Миколайтис-Путинас, А.Венцлава и др. В пригороде Вильнюса, Павильнюсе, жила его будущая жена М.Д.Каменская.

В своей творческой деятельности выступал как поэт, прозаик, драматург, детский писатель и педагог, публицист, критик, переводчик.

Перевел на белорусский язык поэму “Полтава” А.С.Пушкина, отдельные произведения Т.Шевченко, П.Тычины, А.Мицкевича, Рабиндраната Тагора.

Умер 13 августа 1956 г.

В г.Минске действует Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа. За произведения прозы, работы в области литературоведения и критики в Республике Беларусь присуждается Государственная премия имени Якуба Коласа.


 

BALTARUSIJOS LIAUDIES POETO JAKUBO KOLASO MEMORIALINĖS LENTOS ATIDARYMAS

 

                 2017 metais lapkričio 11 dieną, 11 val. 30 min., Vilniuje, adresu – Trakų gatvė 1 (šone Pylimo gatvės), įvyks Baltarusijos liaudies poeto Jakubo Kolaso memorialinės lentos atidarymas. Renginys skirtas 135-osioms gimimo metinėms paminėti.

Lenta bus pakabinta ant Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto kūrybinių industrijų fakulteto pastato sienos. Būtent šiame pastate 1907 metais buvo pirmojo baltarusiško laikraščio „Naša niva“ leidykla, kurioje literatūrinio skyriaus vedėjo pareigose dirbo J.Kolasas.

 

Informacija: Jakubas Kolasas (tikroji pavardė Kanstancin Mickevič) – vienas iš klasikų ir šiuolaikinės baltarusių literatūros pradininkų, Baltarusijos liaudies poetas, akademikas, Baltarusijos mokslų akademijos viceprezidentas, nusipelnęs mokslo veikėjas.

                 Gimė 1882 metais lapkričio 3 dieną Akinčycų kaime (šiuo metu Baltarusijos Respublikos Minsko srities Stolbcy miesto teritorija). Baigė liaudies mokyklą, paskui Nesvyžiaus mokytojų seminariją. Dirbo mokytoju Pinsko srityje.

                 Pradedant nuo 1906 metų, Jakubo Kolaso gyvenimas ir kūryba susiję su dabartine Lietuvos sostine. Vilniuje jis atspausdino savo pirmąjį eilėraštį „Mūsų gimtasis kraštas“ ir išleido pirmąjį eilėraščių rinkinį „Liūdėsio dainos“. Dvi dalys garsios J.Kolaso poemos „Naujoji žemė“ – „Dėdė Vilniuje“ ir „Ant Pilies kalno“ - skirtos Vilniui.

                 Yra dokumentai, kurie liudija apie J.Kolaso kūrybinius kontaktus su Lietuvos rašytojais, tokiais kaip A.Žukauskas, V.Pranckus-Žilionis, F.Vaišnoras, L.Gira, V.Mykolaitis-Putinas, A.Venclova ir kt.

                 Vilniaus priemiestyje, Pavilniuje, gyveno jo būsima žmona M.D.Kamenskaja.

                 Savo kūrybinėje veikloje jis pasireiškė kaip poetas, prozaikas, dramaturgas, vaikų rašytojas ir pedagogas, publicistas, kritikas, vertėjas.

                 Išvertė į baltarusių kalbą A.S.Puškino poemą „Poltavą“, kai kuriuos   T. Ševčenkos, P.Tyčinos, A.Mickevičiaus, Rabindranato Tagorės kūrinius.

                 Mirė 1956 metais rugpjūčio 13 dieną.

                 Minske veikia Valstybinis literatūrinis-memorialinis Jakubo Kolaso muziejus. Baltarusijos Respublikoje už kūrinius prozoje, darbus literatūrologijos ir kritikos srytyse apdovanoja Jakubo Kolaso Valstybine premija.

 

 

 

 

 

 

Opening of a plaque commemorating the national poet of Belarus

Yakub Kolas

 

A memorial plaque commemorating the national poet of Belarus
Yakub Kolas will be officially inaugurated in Vilnius, Traku str. (Pilimo str. side) on November 9, 2017 at 11.30. The event is timed to the 135th anniversary of the birth of the Belarusian poet.

The plaque will be installed on the building of the Faculty of Creative Industry of the Vilnius Gediminas Technical University. This place in 1907 was the editorial office of the first Belarusian newspaper “Nasha Niva”, where Yakub Kolas worked as the head of the literary department.

 

For reference: Yakub Kolas (real name Konstantin Mitskevich) is one of the classics and founders of modern Belarusian literature, the national poet of Belarus, academician, Vice-president of the Academy of Sciences of the BSSR, Honored Worker of Science of the BSSR.

Yakub Kolas was born in November 3, 1882 in the village of Akinchitsy (now Stolbtsy, Minsk region, Republic of Belarus). He graduated from a folk school, then Nesvizh teacher's seminary and worked as a teacher in the Pinsk district.

Since 1906, the life and work of the national poet is closely related to the capital of Lithuania of today. He published his first poem "Our Native Land" and published the first collection of poems "Songs-Complaints" in Vilnius. Two parts of his famous poem "New Earth" "Uncle in Vilnius" and "On the Castle Hill" (Gediminas’ Tower) are entirely devoted to Vilnius.

There are documents that testify to the creative contacts of Yakub Kolas with such writers of Lithuania as A.Žukauskas, V.Pranckus-Žilionis, F.Vaišnoras, L.Gira, V.Mykolaitis-Putinas, A.Venclova etc. The future of the poet Ms.Kamenskaya lived in the suburb of Vilnius, Pavilnius.

In his creative activities Yakub Kolas acted as a poet, prose writer, playwright, children's writer and teacher, publicist, critic, translator.
He translated into Belarusian the poem "Poltava" by Alexander Pushkin, some works by T.Shevchenko, P.Tychyna, A.Mickiewicz, Rabindranath Tagore. Yakub Kolas died on August 13, 1956.

The State Literary and Memorial Museum of Yakub Kolas functions in Minsk. The “State Prize of Yakub Kolas” is awarded in the Republic of Belarus for the works of prose, work in the field of literary criticism.

 
 
Bendrinti