Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-02-07 14:31:23

Šiandien posėdyje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė

2018-02-07

Šiandien posėdyje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė
(papildyta pirmais dviem sprendimais; bus dar papildyta)

- Nedeklaruodami interesų du LRT tarybos nariai - V.P.Plečkaitis ir R.Savickas - pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, jog du Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybos nariai - Vytautas Petras Plečkaitis ir Raimondas Savickas - pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

Tiriant nustatyta, kad V.P.Plečkaitis ir R.Savickas į LRT tarybą paskirti Seimo nutarimu, kuris įsigaliojo 2016 m. rugsėjo 1 d. Todėl, vadovaudamiesi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, jie privalėjo deklaruoti privačius interesus per 30 kalendorinių dienų nuo minėtojo Seimo nutarimo įsigaliojimo. Tačiau deklaracijas jie pateikė tik po to, kai VTEK pradėjo tyrimus dėl jų elgesio - 2017 m. gruodį.

LRT tarybai jos veiklą reglamentuojančiu įstatymu yra suteikti administravimo įgaliojimai, jos nutarimai LRT yra privalomi. Kadangi tarybos nutarimai priimami jos narių balsų dauguma, laikytina, kad jos nariai turi administravimo įgaliojimus ir todėl yra priskirtini valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kategorijai. Tai reiškia, kad visiems LRT tarybos nariams  yra taikytinos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos. Šiuo klausimu VTEK buvo pateikusi išaiškinimą dar 2009 m. Taip pat pažymėtina, kad, pagal įstatymą, LRT tarybos narių interesų deklaracijos nepatenka į viešinamųjų deklaracijų kategoriją - tokios yra tik LRT generalinio direktoriaus ir jo pavaduotojo.

VTEK rekomenduoja LRT tarybos narius į pareigas skiriantiems subjektams (Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui, Lietuvos mokslo tarybai, Lietuvos švietimo tarybai, Lietuvos meno kūrėjų asociacijai bei Lietuvos vyskupų konferencijai) bei LRT administracijai užtikrinti, kad naujai skiriami LRT tarybos nariai būtų nedelsiant informuojami apie jiems taikomą pareigą teikti privačių interesų deklaracijas nustatyta tvarka ir terminais.

Tyrimą VTEK atliko naujienų agentūros „BNS" kreipimosi pagrindu. Prašyta įvertinti, ar dvylika LRT tarybos narių turi prievolę teikti privačių interesų deklaracijas ir ar yra jas pateikę.


- Netirti VšĮ „Pirmoji kava" darbuotojo J.Morkūno elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nepradėti tyrimo dėl VšĮ „Pirmoji kava" darbuotojo Jogailos Morkūno elgesio. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus Seimo nario Naglio Puteikio atsiųstą pranešimą ir įvertinus papildomai gautuose dokumentuose pateiktą informaciją.

Seimo narys prašė patikrinti, ar J.Morkūnas deklaruoja privačius interesus, kaip to reikalauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos. N.Puteikis taip pat prašo ištirti, ar J.Morkūnas nepažeidė šio teisės akto, kai galbūt priėmė sprendimus dėl savo draugų valdomos UAB „TV Play" jai laimint įstaigos organizuotus viešuosius pirkimus LRT eteryje rodomos laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai" kūrimui, finansuojamam Europos Sąjungos lėšomis.

Minėtasis įstatymas valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kategorijai priskiria ir administravimo įgaliojimus turinčius asmenis, dirbančius viešosiose įstaigose, kurios gauna lėšų ir valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų. Tačiau iš VTEK gautų duomenų matyti, kad VšĮ „Pirmoji kava" nėra valstybės planavimo projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra" lėšų gavėja ir jų administratorė. Projekto vykdytojas ir jo finansavimui skirtų lėšų gavėjas yra Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (SPPC), kuris šias lėšas gauna iš Europos socialinio fondo agentūros. VšĮ „Pirmoji kava" šiuo atveju yra už veiklos įgyvendinimą atsakinga minėtojo projekto partnerė, kuri prisidėjo vykdant projektui reikalingus viešuosius pirkimus TV laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai" sukūrimo paslaugoms įsigyti ir į jos sąskaitas pervestas lėšas pervedė UAB „TV Play". Taigi dokumentai rodo, kad VšĮ „Pirmoji kava" pervedė lėšas galutiniam tiekėjui, tačiau pati įstaiga nėra šio projekto lėšų gavėja ir jų administratorė. Be to, pagal VĮ Registrų centro pateiktus duomenis matyti, kad J.Morkūnas nuo 2008 m. lapkričio nėra šios viešosios įstaigos direktorius.

Remiantis šiais duomenimis, VšĮ „Pirmoji kava" darbuotojai nelaikytini valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis, kaip tai apibrėžia įstatymas.


- Aplinkos ministras K.Navickas įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad aplinkos ministras Kęstutis Navickas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus - nusišalinti (11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų nepažeidė).

Tyrimo metu VTEK vertino aplinkybes, susijusias su Aplinkos ministerijoje tvirtintu lėšų skyrimu buvusios ministro darbovietės - VšĮ „Baltijos aplinkos forumas" (BAF) - projektui. Tiriant nustatyta, kad ministras K.Navickas 2017 m. sausį Ministrui Pirmininkui įteikė rašytinį nusišalinimą nuo klausimų, susijusių su BAF, svarstymo bei sprendimų priėmimo procedūrų. Ministras Pirmininkas K.Navicko nusišalinimą priėmė ir potvarkiu pavedė žemės ūkio ministrui Broniui Markauskui atlikti aplinkos ministro funkcijas, sprendžiant tiesiogiai su BAF susijusius klausimus. Taip pat 2017 m. sausį ir vasarį K.Navickas kelis kartus raštu kreipėsi į VTEK, prašydamas pateikti jam rekomendacijas dėl tolesnės tarnybinės veiklos, kiek tai gali būti susiję su minėtąją įstaiga.

2017 m. birželį BAF prašė skirti finansavimą projektui „Komunikacijos kompanija Natura 2000 tinklo ir gamtos apsaugos populiarinimui Baltijos šalyse taikant ryšio su gamta koncepciją". Preliminarų lėšų sąrašą trylikai projektų, tarp kurių buvo ir BAF, 2017 m. rugpjūčio 16 d. patvirtino žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, tuo metu pavadavęs K.Navicką. 2017 m. rugpjūčio 30 d. K.Navickas pasirašė atitinkamus raštus dėl visų paraiškų, išskyrus BAF - pastarąjį pasirašė žemės ūkio ministras. Atsižvelgdama į tai, VTEK neturi teisinio pagrindo teigti, jog K.Navickas būtų nevykdęs pareigos nusišalinti, įtvirtintos 11-ame įstatymo straipsnyje. VTEK taip pat neturi faktinių duomenų, kad aplinkos ministras minėtoje situacijoje būtų dalyvavęs rengiant, svarstant, ar priimat sprendimus, tiesiogiai ir akivaizdžiai susijusius su jo paties privačiais ir buvusio darbdavio interesais.

Taip pat VTEK nenustatė konkrečių faktinių duomenų, įrodančių kad K.Navickas ministerijoje būtų tiesiogiai ir akivaizdžiai pasinaudojęs savo vardu ar galia siekdamas paveikti kitų asmenų  priimamus sprendimus dėl BAF. Todėl tyrimą šioje dalyje (dėl įstatymo 13 straipsnio 1 dalies) VTEK nutraukė.

Tiriant taip pat vertintos aplinkybės, kai 2017 m. birželį Šilutės rajone K.Navickas dalyvavo savo buvusios darbovietės - BAF - iniciatyva surengtoje viešoje diskusijoje. Tačiau šiuo atveju VTEK neturi faktinių duomenų, įrodančių, jog ministras šiame renginyje būtų siekęs paveikti kokį nors konkretų sprendimą, kuris galėtų sukelti interesų konfliktą. Todėl VTEK šioje tyrimo dalyje nusprendė, kad K.Navickas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 13 straipsnio 1 dalis).

Tyrimą VTEK atliko paties K.Navicko prašymu, o taip pat Seimo narių Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės ir Ingridos Šimonytės bei dienraščio „Kauno diena" žurnalisto Valdo Kvedaro pranešimų pagrindu.

- VšĮ „Baltijos aplinkos forumas" direktorius Ž.Morkvėnas pažeidė įstatymą
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VšĮ „Baltijos aplinkos forumas" (BAF) direktorius Žymantas Morkvėnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalis).
Tyrimo duomenys rodo, kad BAF vykdomi projektai yra finansuojami valstybės biudžeto lėšomis. Šios viešosios įstaigos  vienasmenis valdymo organas yra administracijos vadovas - direktorius. Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad minėtąsias pareigas einantis Ž.Morkvėnas patenka į valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kategoriją, kaip tai apibrėžia Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. Todėl privačių interesų deklaraciją Ž.Morkvėnas turėjo užpildyti ir pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties dėl finansavimo iš valstybės biudžeto skyrimo BAF sudarymo. Tačiau privačių interesų Ž.Morkvėnas nėra deklaravęs.

Tyrimas atliktas dienraščio „Kauno diena" žurnalisto Valdo Kvedaro pranešimo pagrindu.


VTEK informacija
 
 
Bendrinti