Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-03-13 17:18:11

Europos Komisijos pasiūlymai dėl Europos darbo institucijos ir socialinės apsaugos

Europos Komisijos pasiūlymai dėl Europos darbo institucijos ir socialinės apsaugos


Siekiant įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį bei atsižvelgiant į kintančias darbo rinkos realijas - per pastarąjį dešimtmetį mobilių piliečių, gyvenančių ir dirbančių kitoje valstybėje narėje, skaičius padvigubėjo ir 2017 m. pasiekė 17 mln., taip pat į vis populiarėjančias naujas darbo formas - beveik 40 proc. ES darbuotojų dirba pagal netipinę darbo sutartį, t. y. dirba ne visą darbo dieną ar pagal terminuotą darbo sutartį, arba yra savarankiškai dirbantys asmenys, Europos Komisija pristatė pasiūlymą dėl Europos darbo institucijos įsteigimo ir dėl darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos galimybių.

Europos darbo institucija, kuri bus įsteigta kaip nauja decentralizuota ES agentūra:
"    piliečiams ir įmonėms teiks informaciją apie darbo, pameistrystės, judumo galimybes, samdymą ir mokymą, taip pat apie teises ir pareigas, susijusias su gyvenimu, darbu ir (arba) veikla kitoje ES valstybėje narėje.
"    padės nacionalinėms institucijoms bendradarbiauti tarpvalstybiniais atvejais ir padės joms užtikrinti, kad laikytis ES taisyklių, kuriomis skatinamas ir reglamentuojamas judumas, būtų lengviau ir veiksmingiau.
"    galės teikti tarpininkavimo paslaugas ir padėti spręsti tarpvalstybinius ginčus, pavyzdžiui, bendrovės restruktūrizacijos atveju, kai daromas poveikis kelioms valstybėms narėms.

Europos Komisijos pristatomoje Tarybos rekomendacijoje dėl darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos galimybių numatoma:
"    pašalinti sistemines aprėpties spragas užtikrinant, kad darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, esantys panašioje padėtyje, būtų įtraukti į atitinkamą socialinės apsaugos sistemą;
"    užtikrinti adekvačią veiksmingą aprėptį, kad jie galėtų mokėti įmokas ir gauti adekvačias išmokas;
"    sudaryti sąlygas perkelti sukauptas socialinės apsaugos teises iš vienos darbo vietos į kitą;
"    teikti darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims aiškią informaciją apie jų socialinės apsaugos teises ir pareigas.

Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, išnagrinės siūlomą reglamentą dėl Europos darbo institucijos įsteigimo. Komisija sieks, kad Institucija darbą pradėtų 2019 m. Taryba išnagrinės Europos Komisijos pasiūlymą dėl socialinės apsaugos galimybių ir juo remdamasi galės priimti rekomendacijas ES kompetencijos srityje. Visą iniciatyvų rinkinį Komisija pristatys kovo 15 d. Briuselyje vykstančiame Tarybos posėdyje, kuriame susitiks valstybių narių užimtumo ir socialinių reikalų ministrai. 2018 m. kovo 22-23 d. vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos posėdyje valstybių ar vyriausybių vadovai taip pat aptars Europos socialinių teisių ramsčio klausimus.
Daugiau informacijos: http://europa.eu/!Un98QD
 
 
Bendrinti