Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-06 16:59:58

ŽTK pritarė įstatymų projektams, kuriais siekiama ES asmens duomenų apsaugos reformos įtvirtinimo2018 m. birželio 6 d. pranešimas žiniasklaidai

ŽTK pritarė įstatymų projektams, kuriais siekiama ES asmens duomenų apsaugos reformos įtvirtinimo

Birželio 6 d. posėdyje Seimo Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) apsvarstė Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 (toliau - ADTAĮ) pakeitimo įstatymo projektą (toliau - keičiamas ADTAĮ) Nr. XIIIP-2096 ir su keičiamu ADTAĮ susijusius įstatymų projektus (XIIIP-2096 - Nr. XIIIP-2105).
Šiuo metu Europos Sąjungoje vyksta asmens duomenų apsaugos reforma, kuria siekiama sustiprinti asmens teisę į savo asmens duomenų apsaugą ir užtikrinti vienodo ir aukšto lygio fizinių asmenų apsaugą tvarkant jų asmens duomenis visoje Europos Sąjungoje. Šios reformos įgyvendinimas, užtikrinant gyventojų ir ūkio/viešojo administravimo subjektų interesų pusiausvyrą, yra vienas iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetų.
2018 m. gegužės 25 d. bus pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau - Reglamentas). Žmogaus teisė į asmens duomenų apsaugą pastaruoju metu tampa vis aktualesnė. Ši teisė  ji yra svarbi moraliniu - etiniu, o taip pat ir ekonominiu (plečiantis skaitmeninei rinkai) bei saugumo (siekiant užkirsti kelią nusikalstamumui, terorizmui) požiūriais. Reglamento nuostatos tiesiogiai teisiškai privalomos Lietuvos subjektams, tačiau specifinius Reglamento aspektus nacionalinėje teisėje reglamentuos priimtu keičiamu ADTAĮ įtvirtintas naujos redakcijos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (toliau - pakeistas ADTAĮ). Atsižvelgiant į tai, kad Reglamentas bus taikomas tiesiogiai, jo nuostatų nereikia perkelti į nacionalinę teisę, todėl nėra perrašinėjamos Reglamento nuostatos, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina dėl teisinio aiškumo. Pakeistas ADTAĮ bus taikomas kartu su Reglamentu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.
Keičiamu ADTAĮ siekiama reglamentuoti tik tuos klausimus, kuriuos būtina reglamentuoti norint tinkamai taikyti Reglamentą ir kurie yra tiesiogiai susiję su Reglamento reikalavimais, kuriuos leidžiama valstybėms narėms reglamentuoti (pvz., numatyti tam tikras Reglamento taikymo išimtis ar nukrypti leidžiančias nuostatas), taip pat nacionaliniam reguliavimui priskirtinus klausimus (pvz., procedūriniai klausimai, susiję su priežiūros institucijų atliekamu pažeidimų nagrinėjimu). Taigi, pakeistame ADTAĮ nebebus reglamentuojami atskiri asmens duomenų tvarkymo atvejai (pvz., asmens duomenų tvarkymas sveikatos apsaugos, mokslinio tyrimo, rinkimų, referendumo, piliečių įstatymų leidybos, asmens mokumo įvertinimo ir įsiskolinimo valdymo bei asmens duomenų apie suteiktas finansines paslaugas, susijusias su rizikos prisiėmimu ar kreditingumo vertinimu, tvarkymo asmens mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais ir kt. tikslais). Reglamente nurodytais atvejais valstybėms narėms yra numatoma galimybė nacionalinėje teisėje konkrečiau apibrėžti Reglamento taisykles ar numatyti jų apribojimus. Pasinaudojant šia galimybe, keičiamame ADTAĮ reglamentuojami asmens duomenų tvarkymo atvejų ypatumai (asmens kodo tvarkymo ypatumai, asmens duomenų tvarkymas ir saviraiškos ir informacijos laisvė, asmens duomenų tvarkymo su darbo santykiais susijusiame kontekste ypatumai, vaiko, kuriam siūlomos informacinės visuomenės paslaugos, amžius sutikimui duoti).
Labai svarbu tai, kad Reglamentu yra stiprinamas priežiūros institucijų nepriklausomumas. Asmens duomenų apsaugos priežiūrą Lietuvos Respublikoje vykdo dvi institucijos - Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir žurnalistų etikos inspektorius. Taigi siūlomais įstatymų pakeitimais siekiama užtikrinti šių institucijų nepriklausomumą, atitinkantį Reglamento reikalavimus.
Komitetas pritarė keičiamam ADTAĮ (įstatymo projektui Nr. XIIIP-2096) ir lydintiesiems projektams, reikalingiems Reglamentui įgyvendinti.

Parengė ir daugiau informacijos suteiks:
Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja
Eglė Gibavičiūtė, tel. (8 5) 239 6809, el. p. egle.gibaviciute@lrs.lt
 
 
Bendrinti