Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-06-08 12:02:48

2021-2027 m. ES biudžete Europos Komisija siūlo priemones valstybių narių mokesčių ir muitinių administracijų bendradarbiavimui stiprinti

2021-2027 m. ES biudžete Europos Komisija siūlo priemones valstybių narių mokesčių ir muitinių administracijų bendradarbiavimui stiprinti


Europos Komisija sekančiame ilgalaikiame ES biudžete (2021 - 2027 m.) numato skirti programai „Muitinė" 950 mln. EUR ir programai „Fiscalis" 270 mln. EUR. Šių programų finansavimas padės apsaugoti ES piliečius: užkirs kelią per išorės sienas į Europos Sąjungą galinčioms patekti pavojingoms prekėms ir užtikrins, kad valstybės narės galėtų naudotis kovai su mokesčių vengimu ir mokesčių slėpimu reikalingomis priemonėmis.

Programa „Muitinė" padės sukurti modernią muitų sąjungą šiomis priemonėmis:
"    siekiant aptikti pavojingų ir suklastotų prekių srautus, bus gerinami nacionalinių muitinių informacijos ir duomenų mainai; 2017 m. prie ES sienų iš viso sulaikyta 2,7 mln. vienetų šaudmenų ir 188 000 vienetų sprogmenų;
"    bus toliau sudaromos palankesnės sąlygos augančiai prekybai; pernai ES muitinėse sutvarkyta 331 mln. deklaracijų;
"    bus padedama muitinėms apsaugoti ES finansinius bei ekonominius interesus ir tinkamai rinkti muitus, importo PVM bei akcizus: nauja programa bus stiprinami muitinių administracijų gebėjimai, kad jos galėtų prisitaikyti prie augančios prekybos ir naujų ekonominių ir darbo modelių, tokių kaip elektroninė prekyba ir blokų grandinė (angl. „Blockchain"), ir plečiamas bendradarbiavimas ir mokymai visuose sektoriuose,
"    bus sukurtos geresnio rizikos valdymo strategijos, siekiant apsaugoti finansinius ES interesus ir tinkamiau reaguoti į saugumui kylančias grėsmes ir tarpvalstybinį nusikalstamumą.

Programa „Fiscalis" bus remiamas valstybių narių nacionalinių mokesčių administratorių bendradarbiavimas ir kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių vengimu ir slėpimu šiomis priemonėmis:
"    bus kuriamos geresnės ir labiau susietos IT sistemos, kurias kitu atveju valstybės narės turėtų sukurti atskirai. Pavyzdžiui, bus kuriami ir prižiūrimi ekonomiškai efektyvūs ir sąveikūs IT sprendimai, kurie mokesčių administratoriams padės įgyvendinti ES teisės aktus;
"    bus keičiamasi gerąja patirtimi ir vykdomi veiksmingumą didinantys mokymai: pavyzdžiui, piliečiams ir įmonėms (įskaitant MVĮ) bus padedama išvengti su tarpvalstybiniais sandoriais susijusios nereikalingos administracinės naštos, taip pat bus toliau mokomi darbuotojai;
"    bus vykdomi bendri rizikos valdymo ir audito veiksmai; nuo 2014 m. suorganizuota net 1 000 tokių veiksmų, įtraukiant kelias valstybes nares;
"    bus stiprinamas ES konkurencingumas, skatinamos inovacijos ir sudaromos palankesnės naujų ekonominių modelių įgyvendinimo sąlygos.


Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4009_lt.htm

Klausimai - atsakymai apie programas „Muitinė" ir „Fiscalis" (anglų k.): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4067_en.htmPrimename, kad 2018 m. gegužės 25 d. visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Reglamentu nustatomi  nauji aukštesni duomenų saugojimo ir tvarkymo standartai, kurie bus naudingi tiek piliečiams, tiek visai ekonomikai.

Europos Komisija tvarko Jūsų asmeninius duomenis vadovaudamasi konkrečiu teisės aktu - Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

Vis dėlto norėtume taikyti duomenų apsaugos standartus, atitinkančius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. Todėl norime Jūsų paprašyti aiškiai patvirtinti, kad leidžiate mums saugoti jūsų duomenis mūsų duomenų bazėje ir sutinkate gauti mūsų pranešimus spaudai.

Savo sutikimą patvirtinkite atsakydami į šį elektroninį laišką iki 2018 m. birželio 8 d.

Jeigu jau patvirtinote savo sutikimą, šį prašymą prašome ignoruoti.

Nesulaukę teigiamo atsakymo, pašalinsime Jūsų asmens duomenis iš duomenų bazės ir pranešimų spaudai Jums nebesiųsime.
 
Geros dienos
 
Ryšių su žiniasklaida grupė
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius
Tel: +370 5 2430335
 
 
Bendrinti