Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-10-11 10:32:05

2018-10-11 posėdžio LVŽS frakcijos pozicijos žiniasklaidai

 

 

Ketvirtadienis, 2018-10-11, plenarinis posėdis

Pokytis ar naujiena:                  Politinių partijų sutartys – tik su „patikimų“ valstybių konsultantais
LVŽS poziciją pristato:              Zenonas Streikus, tel. (8~668) 42297
Teisės akto numeris:                2443
Teisėkūros stadija:                    Priėmimas (skubos tvarka)

Citata       „Nacionalinio saugumo komisija, atsižvelgdama į Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos atliktą Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą 2017 metais bei siekdama sumažinti užsienio šalių įtaką 2019 m. vyksiantiems Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų ir Europos Parlamento rinkimams, 2018 m. gegužės 7 d. posėdyje pasiūlė uždrausti trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims konsultuoti Lietuvos politikus ir politines partijas politinių kampanijų metu. Todėl politinės kampanijos dalyviai teisinių, politinės kampanijos organizavimo, konsultavimo ir mokymų paslaugų sutartis galėtų sudaryti tik su Lietuvoje arba kitoje ES valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje įregistruotais juridiniais asmenimis“, – sakė Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narys Zenonas Streikus.

Pokytis ar naujiena:                  Civilinės aviacijos administracija jungiama su Lietuvos transporto saugos administracija
LVŽS poziciją pristato:              Antanas Baura, tel (8~659) 04064
Teisės akto numeris:                1793-1797
Teisėkūros stadija:                    Svarstymas

Citata       „Civilinės aviacijos administracija reorganizuojama, siekiant užtikrinti tinkamą civilinės aviacijos valstybinę priežiūrą ir pakankamą civilinės aviacijos valstybinio valdymo finansavimą,  kartu neapsunkinant tarptautinių oro uostų nepagrįstomis išlaidomis, sumažinant ar bent jau nedidinant civilinės aviacijos priežiūros veiklos finansavimo iš valstybės biudžeto, orientuojantis į lankstesnius ir pažangesnius viešojo valdymo sistemos metodus, užtikrinant šios įstaigos veiklos skaidrumą, efektyvumą, taip gerinant Lietuvos aviacijos įmonių konkurencingumą tarptautinėje aviacijos paslaugų rinkoje, mažinant biudžetinių įstaigų ir valstybės tarnautojų skaičių“, – sakė Seimo Ekonomikos komiteto narys Antanas Baura.

Pokytis ar naujiena:                  LRT tyrimo komisijos išvadose – viešųjų pirkimų ydos
LVŽS poziciją pristato:              Arvydas Nekrošius, tel. (8~668) 42453
Teisės akto numeris:                2559
Teisėkūros stadija:                    Pateikimas / Svarstymas / Priėmimas

Citata       „Daugiau kaip pusė (apie 62 proc.) 2013–2017 metais LRT vykdytų tarptautinių ir supaprastintų viešųjų pirkimų buvo vykdyti nesant konkurencijos ir pirkime dalyvaujant tik vienam tiekėjui. Daugiausia tokių pirkimų (17) buvo įvykdyta 2017 metais. Vieno tiekėjo su LRT sudarytų sutarčių vertė sudarė 83 proc. visų tiekėjo sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vertės. Remdamasi VPT pateiktais duomenimis, Komisija nustatė atvejų, kai pirkimų sąlygos buvo rengiamos nesiekiant pritraukti kitų tiekėjų dalyvauti pirkimuose, kad būtų užtikrinta konkurencija, taip pat tiksliai ir aiškiai neaprašant pirkimo objekto ir, darytina prielaida, galimai sudarant sąlygas, kad tik konkretus tiekėjas laimėtų pirkimus“, – sakė Seimo pirmininko pavaduotojas ir LRT tyrimo grupės pirmininkas Arvydas Nekrošius.

Pokytis ar naujiena:                  Jungiamos Valstybės istorinės atminties ir Laisvės kovų komisijos
LVŽS poziciją pristato:              Arūnas Gumuliauskas, tel. (8~668) 42281
Teisės akto numeris:                2569
Teisėkūros stadija:                    Svarstymas

Pranešimas žiniasklaidai:

http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=260789

 

Pokytis ar naujiena:                  Ekspertinis vertinimas nebebus teisėkūros vilkinimo įrankiu
LVŽS poziciją pristato:              Agnė Širinskienė, tel. (8~675) 25471
Teisės akto numeris:                2652
Teisėkūros stadija:                    Pateikimas

Citata       „Kai įstatymo projektu siūloma iš esmės keisti teisinį reglamentavimą ir pagrindinis komitetas arba ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių paremia iniciatyvą dėl tokio teisės akto projekto ekspertinio įvertinimo,  o Seimas artimiausiame posėdyje paprasta posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma jai pritaria, Seimo valdybos nustatyta tvarka užsakomas nepriklausomas ekspertinis teisės akto projekto įvertinimas. Tai reiškia, jog Seimas turėtų pritarti posėdyje dalyvaujančių narių dauguma Seimo narių grupės iniciatyvai ir tik tada, jei tas pritarimas būtų gautas, Seimo Valdyba užsakytų ekspertinį vertinimą. Toks reguliavimas užtikrintų galimybę Seimui spręsti, ar Seimo narių grupės pasiūlytas ekspertinis vertinimas yra tikslingas ir pagrįstas ir ar juo nesiekiama vilkinti teisės akto priėmimo proceso“, – sakė Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė.

Pokytis ar naujiena:                  Ūkio ministerija taps Ekonomikos ir inovacijų, o prie Švietimo ir mokslo prijungiamas sportas
LVŽS poziciją pristato:              Gintautas Kindurys, tel. (8~668) 42147
Teisės akto numeris:                2471
Teisėkūros stadija:                    Svarstymas

Citata       „Siūloma pakeisti Ūkio ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos pavadinimus atitinkamai į „Ekonomikos ir inovacijų ministerija“ ir „Švietimo, mokslo ir sporto ministerija“, – sakė Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto narys Gintautas Kindurys.

Pokytis ar naujiena:                  Kūno kultūra ir sportas perduodama Švietimo ir mokslo ministerijai
LVŽS poziciją pristato:              Kęstutis Smirnovas, tel. (8~668) 42137
Teisės akto numeris:                149-159, 1973-1982
Teisėkūros stadija:                    Svarstymas

Citata       „Kūno kultūros ir sporto sritis įstatymu deleguojama Švietimo ir mokslo ministerijai, integruojant Kūno kultūros ir sporto departamentą. Kūno kultūros ir sporto sistemoje išskiriamos fizinio aktyvumo ir didelio meistriškumo sporto sritis, kuo tikimasi ugdyti didesnį fizinį aktyvumą, ypač jaunimo veiklose, įtraukiant į sveikos gyvensenos skatinimą ir taip prisidedant prie sportinio meistriškumo skatinimo. Pertvarka planuojama reaguojant į nuolat blogėjančius Lietuvos moksleivių fizinio pajėgumo aspektus – aerobinį pajėgumą, lankstumą, raumenų jėgą ir ištvermę, kitus rodiklius. HBSC (angl. Health Behaviour In School-Aged Children) duomenimis, Lietuvoje paauglių fizinis aktyvumas nuo 2002 iki 2010 metų žymiai sumažėjo: berniukų – nuo 31 iki 20 proc., mergaičių – nuo 21 iki 13 proc. SAM 2016 m. duomenimis, tik apie 10 proc. vaikų Lietuvoje kasdien, ne pamokų metu, sportuoja apie valandą ir ilgiau, kai apie 20 proc. vaikų – 4 ir daugiau valandų per dieną žiūri televizorių, žaidžia kompiuteriu“, – sakė Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Kęstutis Smirnovas.

Komentaras portale delfi.lt                                 https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/kestutis-smirnovas-ka-sportui-reiks-ministerija-18-1025086

 

Pokytis ar naujiena:                  Veterinarijos tarnybai – teisė organizuoti gyventojų laikomų gyvulių nugaišinimą
LVŽS poziciją pristato:              Bronius Markauskas, tel. (8~668) 42090
Teisės akto numeris:                1279
Teisėkūros stadija:                    Svarstymas

Citata       „Gamtoje kilus dideliems užkrečiamųjų ligų protrūkiams gyventojų laikomų gyvūnų šiuo metu valstybės institucijos negali paimti be savininkų sutikimo, kas sudaro sąlygas ligoms plisti ir neleidžia jų efektyviai užkardyti. Todėl įstatymo pakeitimu siūloma numatyti galimybę Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai imtis priemonių, kai nesilaikoma užkrečiamosios ligos likvidavimo, kontrolės, stebėsenos, prevencijos ir biologinės apsaugos priemonių“, – sakė Seimo Kaimo reikalų komiteto narys Bronius Markauskas.

Pokytis ar naujiena:                  Naikinamos reguliavimo spragos dėl 500 ha žemės valdos gyvulininkystei
LVŽS poziciją pristato:              Andriejus Stančikas, tel. (8~668) 42211
Teisės akto numeris:                2395
Teisėkūros stadija:                    Pateikimas

Citata       „Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo tikslas yra stiprinti žemės ūkio paskirties žemės (įskaitant, kai perleidžiamas daugiau kaip 10 ha žemės turintis juridinis asmuo) perleidimo kontrolę, kad asmenys nuosavybės teise neįgytų daugiau žemės ūkio paskirties žemės, nei leidžiama. Taip pat siekiama užtikrinti galiojančio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nuostatos dėl išimtinės galimybės viršyti 500 ha žemės ribą gyvulininkystei plėtoti įgyvendinimo ir kontrolės mechanizmą“, – sakė Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas.

Pokytis ar naujiena:                  Pirmumo teisė turinys žemės ir miško pirkėjai turės spręsti per 3 mėnesius
LVŽS poziciją pristato:              Kęstutis Bacvinka, tel. (8~668) 42298
Teisės akto numeris:                2464, 2539
Teisėkūros stadija:                    Pateikimas

Citata       „Siūloma numatyti konkretų terminą, per kurį pirmumo teisę turintis asmuo turėtų įsigyti žemės ūkio paskirties žemę, o sklypo pardavėjas – per tą patį laikotarpį nevilkinti ar atlikti kitus veiksmus, trukdančius sklypą įsigyti. Ribotas įsigijimo ir pardavimo terminas numatytas, norint paskatinti greitesnį apsisprendimo procesą. Pirmumo teisę turintys ir norintys įsigyti žemės ūkio paskirties žemę ją turi įsigyti per trijų mėnesių laikotarpį. Tokias pačias nuostatas siūloma numatyti ir Miškų įstatyme“, – sakė Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys Kęstutis Bacvinka.

Pokytis ar naujiena:                  Dėl galimos ūkinės veiklos sodų bendrijose spręs jų nariai
LVŽS poziciją pristato:              Asta Kubilienė, tel. (8~668) 42680
Teisės akto numeris:                2277
Teisėkūros stadija:                    Pateikimas

Pranešimas žiniasklaidai          http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=261408

 

Pokytis ar naujiena:                  Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairės keis požiūrį į sveikatos apsaugą
LVŽS poziciją pristato:              Dainius Kepenis, tel. (8~668) 42127
Teisės akto numeris:                2476
Teisėkūros stadija:                    Pateikimas

Spaudos konferencija              http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15258&p_k=1&p_event_id=9814

 

 
 
Bendrinti