Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2018-12-06 18:47:04

DAUGIAU NEI TRYS KETVIRTADALIAI APKLAUSTŲJŲ LIETUVOJE JAU ŽINO BDAR. JAUNIMAS ŽINO MAŽIAUSIAI

 

Mykolo Romerio universiteto studentų atlikta  apklausa  parodė, kad daugiau nei trys ketvirtadaliai Lietuvos visuomenės jau žino apie Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau -BDAR).

Atliktos apklausos pagrindinis tikslas ir uždavinys buvo nustatyti, kokia dalis apklaustųjų žino apie BDAR bei kokie informaciniai šaltiniai padėjo susipažinti su šiuo reglamentu. Apklausos rezultatai atskleidė, jog mažiausiai apklaustųjų susipažinusių su asmens duomenų reglamentu yra 18-20 metų jaunimas. O informacijos šaltinis, iš kur sužinojo apie BDAR - darbovietės.

„Šio tyrimo rezultatu likome maloniai nustebinti - net 75% apklaustųjų yra girdėję apie Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, tačiau šiek tiek nuliūdino tai, jog kuo jaunesnis apklaustųjų amžius, tuo mažiau yra žinoma apie asmens duomenų apsaugos reglamentą. Tikime šios šalies švietimo sistemos ateitimi ir viliamės, jog informacija apie BDAR pasieks vis jaunesnius gyventojus ir savo asmens duomenimis pradės rūpintis vis jaunesnė visuomenės dalis. Manome, jog apklausos vykdymas paskatins pasidomėti šio reglamento nuostatomis bei pamąstyti apie mūsų duomenų apsaugos svarbą" - teigė vienas iš šio tyrimo organizatorių.

Apklausa buvo vykdoma internetinėje erdvėje taip pat, buvo dalijamos popierinės apklausos anketos. Nuo 2018 m. lapkričio 24 d. iki gruodžio 4 d. apklausta 312 respondentų. Didžioji dauguma respondentų žinančių apie Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą yra 30-35 metų. Respondentų amžiaus grupė įvairi nuo 18 iki 59 ir daugiau metų. Santykis žinančių Reglamentą tarp vyrų ir moterų labai panašus: 73% moterų ir 72% vyrų atsakė žinantys apie BDAR.

 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas  (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d. Pagrindinis reglamento tikslas - apsaugoti asmens duomenis, kurie apibrėžiami kaip bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas), kaip antai vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeris buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymiai.

 

 

MRU Ekonomikos ir vadybos fakulteto, Kibernetinio saugumo valdymo programos studentai. Grupės atstovo kontaktas: Augustinas Rancevas, 8654 33 442, el.p. rancevas@gmail.com

 
 
Bendrinti