Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2013-04-03 16:41:48

Drąsi savanorystė probacijoje


 
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
2013 04 03
 Savanorystė probacijos sistemoje - tai sąlyginai naujas reiškinys, tačiau jau šiandien turintis pozityvios praktikos pavyzdžių. Savanorystė atlieka itin svarbią nuteistųjų probacijoje paskirtį, neutralizuojant ar šalinant stigmas, visuomenėje egzistuojančias nusikalstamumo, viktimizacijos  fobijas bei negatyvios subkultūros apraiškas, taip pat prisideda prie nuteistųjų resocializacijos efektyvinimo: integracijos į lokalias bendruomenes, darbo rinką, švietimo sistemą skatinimo.
 Be to, savanorystė - tai galimybė tenkinti tiek žmogaus asmeninio pažinimo, patyrimo, tiek profesinio tobulėjimo, naujų gebėjimų įgijimo, kompetencijų ugdymo poreikius. Kita vertus, labai svarbu stiprinti ir palaikyti asmens vidinę paskatą (nusiteikimą, motyvaciją) padėti kitam, formuoti pakantumo ir empatijos vertybines nuostatas, suvokti bendruomeninės sanglaudos principą. Vadinasi, savanoriškas darbas sudaro prielaidas asmens sensetizacijos (jautrumo) nusikaltusiajam skatinimui, taip pat empatijos formavimuisi.
 Kaip pažangios praktikos pavyzdį galima pateikti Vilniaus apygardos probacijos tarnybos patirtį, kuri, siekdama tinkamo Probacijos įstatymo įgyvendinimo, daug dėmesio skiria savanorystės, kaip vienos iš prioritetinės veiklos sričių, plėtojimui.
 Nuo 2012 m. vasario mėnesio probacijos tarnyba pati pradėjo ieškoti savanorių, kurie prisidėtų prie nuteistųjų resocializacijos ir reintegracijos į visuomenę. Kadangi savanorystė probacijos tarnyboje dar nėra tokia patraukli, kaip savanorystė vaikų globos namuose, senelių prieglaudose ar beglobių gyvūnų draugijose, įstaiga daug dėmesio skyrė probacijos tarnybos veiklos viešinimui ir žmonių sudominimui, kad šie galėtų prisidėti prie nusikalstamumo prevencijos ir tuo pačiu saugesnės visuomenės kūrimo.
Nuteistųjų socialinių problemų sprendimas ir pakartotinio nusikalstamumo prevencija bei recidyvo mažinimas reikalauja specifinių žinių ir kompetencijų turėjimo apie socialinius ir asmenybės veiksnius, susijusius su nusikalstamo elgesio korekcija, socialinių paslaugų organizavimu, jų teikimo procedūrų išmanymu ir kt. Todėl savanoriams buvo parengtas 9 temų mokymų planas ir organizuoti mokymai, kurių metu savanoriai buvo supažindinti su įstaigos veikla, su socialines paslaugas teikiančių institucijų tinklu (darbo birža, antstoliais, priklausomybės ligų centru, migracijos tarnyba, ir kt.). Taip pat savanoriai buvo mokomi ir individuliai probacijos tarnybos pareigūnų kaip bendrauti su priežiūroje esančiais asmenimis, kaip identifikuoti su nusikalstamu elgesiu susijusias asmenybės ir socialines problemas ir rasti jų tinkamų sprendimo būdų. Iš viso savanorių teoriniams ir praktiniams mokymams buvo skirtos 69 valandos, po kurių savanoriai galėjo teikti kokybiškas konsultacijas ir kitas socialines paslaugas Vilniaus apygardos probacijos tarnybos priežiūroje esantiems asmenims. Sprendžiant iš savanorių atsiliepimų, įstaigos organizuoti mokymai buvo savalaikiai ir tikslingi, kaip toliau matyti iš savanorės Viktorijos atsiliepimo:
 トKol kas viskas puiku. Labai patiko apmokymai ir susitikimai su darbo biržos darbuotojais, antstoliu bei psichologe. Taip pat pavyko įsiprašyti į paskaitą nuteistiesiems apie darbo paieškas ir darbo biržoje esančius projektus. Visa gauta informacija naudinga tiek ateityje bendraujant su nuteistaisiais, tiek ir pačios gyvenimui. Nuo kitos savaitės jau skirstomės pas konkrečius inspektorius ir pradėsim dirbti nebe grupėse, o individualiai.
Džiaugiuosi suteikta galimybe.."  
 Teisti asmenys paprastai yra menkai išsilavinę, jie stokoja socialinių, ypač konfliktų sprendimo įgūdžių ir gebėjimų spręsti savo problemas, dažnai kasdieniai rūpesčiai atrodo kaip neįveikiamos kliūtys. Savanoris šiuo atveju tampa tarsi tarpininku (atvejo vadybininku) tarp įstaigos, nuteisto asmens ir kitų įstaigų (pvz. socialines, įdarbinimo, medicinos ir kitas paslaugas teikiančių institucijų) specialistų. Probacijos tarnybų priežiūroje būna ir asmenų, kuriems sudėtinga užpildyti dokumentus (pvz. prašymus, reikalingus asmens dokumentams gauti ir pan.). Taigi, ir šiuo atveju savanoris gali padėti tvarkant asmens reikalus.
 Savanoriško darbo specifiką probacijos tarnyboje atspindi savanorių Ievos ir Evelinos atsiliepimai:
 トSavanorystė suteikė daugiau galimybių įsigilinti į probacijos tarnybos vykdomą veiklą, jos funkcijas, darbo specifiškumą. Studijuojant socialinį darbą mums tai yra be galo naudinga, nes įgauname įgūdžių socialinio konsultavimo srityje. Lydint klientus į įvairias institucijas, įstaigas, suteikiant naudingos informacijos, žinių apie tam tikrą probleminę sritį pvz.: Buvome susidūrusios su situacija, kai romų kilmės moteriai reikėjo informacijos ir pagalbos pilietybės suteikimo klausimais. Mums teko susipažinti su naujais įstatymais dėl pilietybės suteikimo, klientę teko lydėti į Migracijos tarnybos skyrių. Ši savanorystė yra naudinga, nes savanoris, spręsdamas klientų problemas, pats sužino daug naujos ir aktualios informacijos, labiau subręsta kaip asmenybė tiek žinių, tiek savęs pažinimo srityje. Įgyjame ne tik patirties socialiniame konsultavime, bet tampa lengviau užmegzti ryšį su kitu žmogumi. Manome, jog ši savanorystė ypač naudinga studentams, studijuojantiems socialinį darbą, psichologiją ar penitencinę teisę."
            Paminėtina, kas įstaigos prižiūrimieji noriai lankosi savanorių konsultacijose bei jų vedamose socialinių įgūdžių ugdymo ir elgesio korekcijos programose. Nuteistiesiems patinka tai, jog savanoris jiems gali skirti daugiau laiko (ko dažnai negali dėl didelio darbo krūvio jį prižiūrintis pareigūnas), susitikti su jais pagal poreikį.
           Apibendrinus pažymėtina, kad tinkama savanorių mokymų programa, paskirstytos jiems atitinkamos užduotys ir nuolat skiriamas dėmesys naudingi tuo, kad iš 26 per metus įtrauktų savanorių net 15 asmenų dalyvauja tęstinėse probacijos veiklose ir prasitęsė savanorystės sutartis iki šių metų rudens. Svarbu pabrėžti ir tai, kad nuolat atsiranda naujų savanorių, norinčių dirbti probacijos tarnyboje. Nuo 2012 m. vasario mėnesio iki šios dienos Vilniaus apygardos probacijos tarnyboje iš viso atlikta 830 valandų savanoriško darbo. Savanoriai nuteistiesiems padeda spręsti problemas, susijusias su dokumentų tvarkymu, socialinių pašalpų gavimu, įdarbinimo kliūčių šalinimu, tarpininkauja sprendžiant nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo klausimus, padeda jiems pasiruošti pokalbiui su darbdaviu, moko juos tinkamai tvarkyti asmenines lėšas, kad išvengtų finansinių problemų, kurios dažnai būna pakartotinio nusikaltimo priežastis.
  Siekiant plėtoti ir stiprinti savanorystę probacijoje ir bausmių vykdymo sistemoje bei pasidalinti gerąja savanorystės patirtimi, Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos organizuoja praktinę konferenciją トSavanorystė probacijoje ir bausmių vykdymo sistemoje", kuri vyks 2013 m. balandžio 4 d. Kauno apygardos probacijos tarnyboje, Kęstučio g. 37, Kaunas (III a.).
 Konferencijos metu pataisos įstaigų, probacijos tarnybų, savivaldybės įstaigos, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir savanoriai pristatys organizacijų ir asmenines patirtis puoselėjant savanorišką veiklą probacijoje ir laisvės atėmimo vietose, darbo grupėse numatys tolesnes savanoriškos veiklos plėtros perspektyvas.

 Pridedama konferencijos programa.

 

 

PRAKTINĖS KONFERENCIJOS
トSAVANORYSTĖ PROBACIJOJE IR BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOJE"
PROGRAMA


2013 m. balandžio 4 d.
Kauno apygardos probacijos tarnyba, Kęstučio g. 37 (III a.), Kaunas

 

9.45 - 10.00 Dalyvių registracija

10.00 - 10.10 Konferencijos dalyvių pasveikinimas.
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas

Plenarinis posėdis
Moderatorius dr. Rokas Uscila, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vyriausiasis patarėjas

I tema Savanorystė probacijoje

10.10 - 10.30 トSavanoriško darbo diegimo Vilniaus apygardos probacijos tarnyboje patirtis ir perspektyvos", pranešėja dr. Marta Gavrilovienė, Vilniaus apygardos probacijos tarnybos direktorė
10.30 - 10.50 トSavanorystė. Probacija. Caritas", pranešėjas Rimantas Misevičius, Vilniaus arkivyskupijos トCaritas" Nuteistųjų konsultavimo centro vadovas
10.50 - 11.10 トSavanorystės patirtis Vilniaus ir Klaipėdos apygardų probacijos tarnybose", pranešėja Giedrė Kivylienė, savanorė
11.10 - 11.30 トKauno apskrities vyrų krizių centro savanoriška veikla probacijoje", pranešėjai Dovilė Bubnienė, Kauno apskrities vyrų krizių centro direktorė, ir Romas Radzevičius, Kauno apskrities vyrų krizių centro psichologas

11.30 - 11.45 Diskusija
11.45 - 12.00 Pertrauka
II tema Savanorystė laisvės atėmimo vietose

12.00 - 12.20 トVilniaus pataisos namų savanoriškos veiklos patirtis", pranešėjas Česlovas Jocius, Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojas
12.20 - 12.40 トSavanorystės ypatumai priklausomybės ligų reabilitacijos kontekste: Labdaros ir paramos fondo トGarstyčios grūdas" patirtis", pranešėja Stefa Kondrotienė, Labdaros ir paramos fondo トGarstyčios grūdas" direktorė
12.40 - 13.00 トSavanorystė pataisos sistemoje: ar tai pačių savanorių reikalas, ar tai ir valstybės pastangos? Savanorystės teisinis praktiškumas ar deklaratyvumas?", pranešėjas Gintaras Vėbras, Lietuvos kalėjimų kapelionų asociacijos direktorius
13.00 - 13.20 トKai spalvos prabyla už grotų...", pranešėjas Arvydas Venclovas, Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus pavaduotojas

13.20 - 13.35 Diskusija

13.35 - 14.15 Pietūs


Darbas sekcijose

III Savanoriškos veiklos tradicijos ir jų puoselėjimas bausmių vykdymo sistemos praktikoje
14.15 - 15.00


I sekcija トSavanoriškos veiklos skatinimas probacijos veikloje"
Moderatorė dr. Marta Gavrilovienė, Vilniaus apygardos probacijos tarnybos direktorė

II sekcija トSavanoriškos veiklos skatinimas laisvės atėmimo vietose"
Moderatorius Česlovas Jocius, Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojas

15.00 - 15.20 Darbo sekcijose rezultatų pristatymas, konferencijos apibendrinimas ir uždarymas
dr. Marta Gavrilovienė, Vilniaus apygardos probacijos tarnybos direktorė
Česlovas Jocius, Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotojas
dr. Rokas Uscila, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vyriausiasis patarėjas

 

 

 


 
 
Bendrinti